Całe życie – układanka

(PL) Project fotograficzny „Сałe życie – układanka”

Projekt opiera się na zorganizowaniu sesji fotograficznej poświęconej problematyce migracji. Do udziału w sesji zaproszono osoby z doświadczeniem migracji, będący jednocześnie częścią różnych grup społecznych – np. osoby mający rodzinę, osoby z niepełnosprawnością, młode rodziny, matki z dziećmi. Takie podejście pomogło nam łączyć różne kultury, nawiązywać przyjazne relacje i pokazywać różnice w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości w oparciu o bagaż kulturowy. Tłem fotografii są osobiste emocje i uczucia każdej osoby. Ważnym elementem każdej sesji były rozmowy wśród migrantów prowadzone przez organizatorów projektu. 

Do udziału w projekcie zaproszono 6 osób o różnym doświadczeniu migracyjnym, którym każdy z uczestników podzielił się w procesie rekrutacji. Na podstawie tej historii zostały wybrane 4 kluczowe emocje: radość, strach, spokój, tęsknota (zerwanie z rodziną), które pokazane na zdjęciach w sposób artystyczny. Na przykład zdjęcie zrobione podczas chwil spędzonych z ukochaną rodziną, tworzonych już po przyjeździe do Polski, czy radosne chwile po przyjeździe do Polski po lepsze życie, a także spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

Zapraszamy do zapoznania się z historiami każdego z uczestników projektu, w których można znaleźć powtórkę emocji, z którymi spotykamy się na co dzień podczas migracji i które pokazują, że całe nasze życie jest układanką.

Wyrażam wdzięczność fundacji Kuchnia Konfliktu za możliwość realizacji tego pomysłu. Dziękuję naszym partnerom RefugeeFunds, HIAS, Młyny Rothera, fundacji EMIC za współpracę, wsparcie i wymianę doświadczeń. 

(UA) Фотопроект "Все життя - пазл"

Основою проекту є організація фотосесії, присвяченої темі міграції. До участі в сесії були запрошені люди з досвідом міграції, які також є частиною різних соціальних груп – наприклад, наприклад, люди з сім’єю, люди з обмеженими можливостями, молоді сім’ї, матері з дітьми. Такий підхід допоміг нам поєднати різні культури, налагодити дружні стосунки та показати різницю у сприйнятті навколишньої дійсності за культурним багажем. Тлом фотографії є ​​особисті емоції та почуття кожної людини. Важливим елементом кожної сесії були бесіди між мігрантами, які проводили організатори проекту.

До участі в проекті було запрошено шість осіб з різним міграційним досвідом, про який кожен із учасників поділився під час набору. На основі цієї історії було обрано 4 ключові емоції: радість, страх, спокій, туга (розрив з родиною), які художньо зображені на малюнках. Наприклад, фото, зроблене під час моментів, проведених з коханою родиною, створене після приїзду до Польщі, або радісних моментів після приїзду до Польщі за кращим життям, а також проведення вільного часу на природі.

Пропонуємо вам прочитати історії кожного з учасників проекту, в яких можна знайти повторення емоцій, з якими ми щодня стикаємося під час міграції і які показують, що все наше життя – це пазл.

Я вдячна фундації Kuchnia Konfliktu за можливість реалізувати цю ідею. Я хотіла б подякувати нашим партнерам RefugeeFunds, HIAS, Młyny Rothera, фундацію EMIC за їх співпрацю, підтримку та обмін досвідом.

(BY) Фотапраект "Усё жыццё - пазл"

Праект заснаваны на арганізацыі фотасесіі, прысвечанай праблеме міграцыі. Да ўдзелу ў сесіі былі запрошаны людзі з досведам міграцыі, якія таксама ўваходзяць у розныя сацыяльныя групы – напрыклад, людзі з сем’ямі, людзі з абмежаванымі магчымасцямі, маладыя сем’і, маці з дзецьмі. Такі падыход дапамог спалучыць розныя культуры, наладзіць сяброўскія стасункі і паказаць розніцу ва ўспрыманні навакольнай рэчаіснасці на аснове культурнага багажу. Фонам фатаграфіі з’яўляюцца асабістыя эмоцыі і пачуцці кожнага чалавека. Важным элементам кожнай сесіі былі гутаркі паміж мігрантамі, якія вялі арганізатары праекта.

Да ўдзелу ў праекце былі запрошаны шэсць чалавек з розным міграцыйным досведам, якім кожны з удзельнікаў падзяліўся ў працэсе набору. На аснове гэтай гісторыі былі выбраны 4 ключавыя эмоцыі: радасць, страх, спакой, туга (разрыў з сям’ёй), якія па-мастацку адлюстраваны ў малюнках. Напрыклад, фатаграфія, зробленая ў моманты, праведзеныя з каханай сям’ёй, створаная пасля прыезду ў Польшчу, або радасныя моманты пасля прыезду ў Польшчу за лепшым жыццём, а таксама баўлення вольнага часу на прыродзе.

Прапануем вам прачытаць гісторыі кожнага з удзельнікаў праекта, у якіх можна знайсці паўтор эмоцый, з якімі мы сутыкаемся кожны дзень падчас міграцыі і якія паказваюць, што ўсё нашае жыццё – гэта пазл.

Я ўдзячная фундацыі Kuchnia Konfliktu за магчымасць рэалізаваць гэтую ідэю. Я хацела б падзякаваць нашым партнёрам RefugeeFunds, HIAS, Młyny Rothera, фундацыю EMIC за іх супрацоўніцтва, падтрымку і абмен вопытам.

(RU) Фотопроект "Вся жизнь - пазл"

В основе проекта организация фотосессии, посвященной проблеме миграции. К участию в сессии были приглашены люди с опытом миграции, которые также относятся к различным социальным группам – например, люди с ограниченными возможностями, молодые семьи, матери с детьми. Такой подход помог нам объединить разные культуры, установить дружеские отношения и показать различия в восприятии окружающей действительности на основе культурного багажа. Личные эмоции и чувства каждого человека являются фоном фотографии. Важным элементом каждой сессии были беседы между мигрантами, проводимые организаторами проекта.

К участию в проекте были приглашены шесть человек с разным миграционным опытом, которым каждый из участников поделился в процессе рекрутации. На основе этого рассказа были отобраны 4 ключевые эмоции: радость, страх, покой, тоска (разрыв с семьей), которые художественно показаны на фотографиях. Например, фото, сделанное в моменты, проведенные с любимой семьей, созданной после приезда в Польшу, или радостные моменты после приезда в Польшу за лучшей жизнью, а также проведения свободного времени на природе.

Предлагаем вам прочитать истории каждого из участников проекта, в которых можно найти повторение тех эмоций, с которыми мы сталкиваемся каждый день во время миграции и которые показывают, что вся наша жизнь — это пазл.

Я благодарна фундации Kuchnia Konfliktu за возможность реализовать эту идею. Я хотела бы поблагодарить наших партнеров RefugeeFunds, HIAS, Młyny Rothera, фундацию EMIC за их сотрудничество, поддержку и обмен опытом.

(EN) Photo project "All life is a puzzle"

The project is based on the organization of a photo shoot dedicated to the problem of migration. People with migration experience were invited to participate in the session, who also belong to different social groups – for example, people with disabilities, young families, mothers with children. This approach helped us to unite different cultures, establish friendships and show differences in the perception of reality based on cultural baggage. The personal emotions and feelings of each person are the background of the photograph. An important element of each session were conversations between migrants conducted by the organizers of the project.

Six people with different migration experience were invited to participate in the project, which each of the participants shared during the recruitment process. Based on this story, 4 key emotions were selected: joy, fear, peace, and longing (break with family), which are artistically shown in photographs. For example, a photo taken in moments spent with a beloved family created after coming to Poland, or joyful moments after coming to Poland for a better life, as well as spending free time in nature.

We invite you to read the stories of each of the project participants, in which you can find a repetition of the emotions that we encounter every day during migration and which show that our whole life is a puzzle.

I am grateful to Kuchnia Konfliktu foundation for the opportunity to realize this idea. I would like to thank our partners RefugeeFunds, HIAS, Młyny Rothera, EMIC foundation for their cooperation, support and exchange of experience.

Nasi partnerzy: